Adatvédelem


ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
 
I. Általános rendelkezések

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy részletes leírást adjon a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. (székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 36.; cégjegyzékszáma: 20-09-064411; (a továbbiakban: "Adatkezelő")) által működtetett www.jogazdaprogram.hu weboldal (továbbiakban: "Weboldal") látogatóinak,  Adatkezelő munkatársainak és hozzá állásra jelentkezőknek, Adatkezelő szerződéses ügyfeleinek, a szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődőknek (továbbiakban együtt ”Ügyfelek”) az adatgyűjtéséről, és azok felhasználásáról, beleértve - adott esetben - személyes adatokat is.

 
II. Személyes adatok és  más adatok védelme Ügyfelekkel kapcsolatosan

Adatkezelő különös figyelmet fordít Ügyfelek adatvédelmének tiszteletben tartására. Ügyfelektől szerzett személyes adatokat a magyar, adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok szabályozzák:
 
- Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
- Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”).
 
Megértjük a személyes adatok tekintetében a titoktartás fontosságát. Az adatok felhasználása során a Felhasználó biztos lehet abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatait titokban tartsuk. Mérhető lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a Felhasználók adatai bizalmasak, épek és biztonságban maradjanak.
 
Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat bármikor módosításra kerülhet. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 2015. február 1. napján lépett hatályba. Az Ügyfelek által megadott vagy azoktól megszerzett személyes adatok kezelésért az Adatkezelő felelős.
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások (pl. hírlevél feliratkozás) igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. Ezt követően a hozzájárulás bármikor visszavonható.
 
A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 
Az adatszolgáltatás önkéntes és az Ügyfelek, Weboldal látogatók hozzájárulásán alapul (jogalap). A regisztrációval az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük. Az adatok kezelése és továbbítása automatikus, zárt rendszeren keresztül történik, emberi beavatkozás nélkül.
 
Az Ügyfél vagy Weboldal látogató által, az űrlap kitöltése során megadott személyes adatok (űrlap típusától függően: név, cégnév, telefonszám, e-mail cím) a rendszerünkben rögzítésre kerülnek. Az adatokat kizárólag az ajánlatkérés, weboldalunkon történő érdeklődés megválaszolásához tartozó kapcsolattartási célzattal rögzítjük.
 
Elsődleges célunk, hogy biztosítsuk azon személyek jogainak és szabadságának védelmét, akik személyes adataikat megadják.
 
Az adatkezelés további célja a Weboldalon keresztül történő ajánlatkérés megválaszolásához tartozó kapcsolattartás, meglévő Ügyfelek esetében a törvényi kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése, üzleti kimutatások készítése, célzott marketing kampányok készítése, mely folyamatok érdekében ezekbe a nyilvántartó rendszerekbe (lásd. alább: " Az adatkezelés során használt térinformatikai, adatgyűjtő- és nyilvántartó rendszerek (az adatgyűjtés- és kezelés helyei)" bekezdést) a munkavállalóinak és harmadik személyeknek („Ügyfelek”) a személyes adatait is feltölti Adatkezelő.
 
Szerződéses partnerek, Ügyfelek, vagy valamely, Weboldalon elhelyezett űrlapon beregisztrált érdeklődő esetében általánosságban az alábbi adatokat gyűjtjük: név, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámla számok, az elvégzett munkára vonatkozó adatok, a nyújtott szolgáltatásokra és átadott termékekre vonatkozó adatok, földterület határvonalak, növénytermesztéssel kapcsolatos szakmai információk, adatok.
 
Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók, valamint az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani.
 
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 
A Weboldalt böngésző látogatókról, érdeklődőkről semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat tekintik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. A Weboldalunkba Google Adwords konverziós és remarketing, valamint Google Analytics követőkód került beillesztésre.
 
Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.
 
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
 
Az adatkezelés során használt térinformatikai, adatgyűjtő- és nyilvántartó rendszerek (az adatgyűjtés- és kezelés helyei):

-  AgroVIR mezőgazdasági ügyviteli rendszer:
                AgroVIR Kft. (2890 Tata, Platános tér 1.)
- miniCRM ügyfélnyilvántartó rendszer:
MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)
- Dropbox tárhely szolgáltató:
Dropbox International Unlimited Company  (One Park Place, Floor 6; Hatch Street Upper; Dublin 2. VAT ID: IE 9852817J)
- Google Drive tárhely szolgáltató:
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street; Dublin 4; Ireland. Adószám: IE 6388047V)
- SMS Advanced és Agfiniti térinformatikai szoftverek:
Ag Leader Technology (2202 South Riverside Drive; Ames, Iowa 50010)
- Ad-Acta számlázó program:
P&G Szoftverház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 1.)
 
Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Az Ügyfelek vagy regisztrált látogatók által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg Ügyfél kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
 
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 
Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.
 
Adatbiztonsági, adattárolási intézkedések

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása, és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatfeldolgozó kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A biztonsági eljárásokat rendszeresen ellenőrzi, és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti.

 
III. Mik a Felhasználó jogai személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan?
 
Adatok felhasználásának kifogásolásához való jog

A GDPR 21. cikkelye alapján az Ügyfélnek bármikor jogában áll kifogást benyújtani személyes adatainak felhasználására vonatkozóan, ha az Adatkezelő a jogos érdeke alapján dolgozza fel azokat, például a szerződés teljesítésével, a termékek és szolgáltatások értékesítésének megkönnyítése érdekében.
Ha Ügyfél kifogásai megalapozottnak bizonyulnak, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja a Ügyfél személyes adatainak feldolgozására, az Adatkezelő törli az Ügyfél személyes adatait a kifogásolt tárggyal kapcsolatosan.
 
Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

A GDPR 18. cikkelye alapján az Ügyfél kérheti a személyes adatainak feldolgozásának korlátozását, ha az Ügyfél vitatja személyes adatainak pontosságát (az Ügyfél adatok pontosságának ellenőrzésének ideje alatt az Adatkezelő korlátozza azok használatát, amely nem lehet hosszabb 14 napnál), ha az Ügyfél adatainak feldolgozása jogellenes, és az Ügyfél a személyes adatok törlése helyett a felhasználás korlátozását kéri, ha az Ügyfél személyes adatai nem szükségesek azokért a célokért, amelyekhez azokat gyűjtik, de az Ügyfél a követelések létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek, akkor is, amikor az Ügyfél kifogásolja az adatainak felhasználását (az Adatkezelő az adatfeldolgozást korlátozza arra az időtartamra, amíg kivizsgálja, hogy az Ügyfél érdekeinek, jogaiknak és szabadságának védelme érvényesül-e az Adatkezelőnél az Ügyfél személyes adatainak feldolgozása során).
 
A Felhasználó joga adatainak hozzáféréséhez, helyesbítéséhez és törléséhez

A GDPR 15. cikkelye megállapítja, hogy az Ügyfélnek jogában áll az Adatkezelőtől igazolást kérni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e. Ebben az esetben az Ügyfélnek jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni, többek közt a feldolgozás céljára, a feldolgozott személyes adatok kategóriára, a személyes adatok tárolására tervezett időtartamra, illetve az ezt az időszakot meghatározó kritériumokra való tekintettel határozza meg a Felhasználónak a GDPR szerinti jogait és a felügyeleti hatósághoz forduláshoz való jogot. Az Ügyfélnek joga van továbbá az Adatkezelőnél tárolt összes személyes adat másolatának igénylésére, és tájékoztatni az Adatkezelőt azok esetleges pontatlanságáról. E tekintetben azonban kivételeket írnak elő.
Az Ügyfél bármikor értesítheti az Adatkezelőt arról, hogy az adatai megváltoztak, vagy azt kívánja, hogy az Adatkezelő kijavítsa vagy törölje az Adatkezelő által birtokolt személyes adatokat. Az utasításnak megfelelően megváltoztatjuk, javítjuk vagy töröljük az adatbázisunk található adatokat, kivéve azokat az üzleti adatokat, amelyeket kötelesek vagyunk tárolni törvényi szabályozás vagy jogszabályi rendelkezések szerint a szolgáltatás nyújtása érdekében.
 
Adatáthelyezéshez való jog

A GDPR 20. cikkelye szerint Ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az általa biztosított személyes adatait megkapja, és továbbítsa egy általa választott másik adatkezelőhöz.
 
Mennyi idő alatt teljesítjük az ügyfél kérését?

Ha Ügyfél megkér minket, hogy a fent említett bármely jogát gyakorolja, akkor a kérés teljesítéséről vagy a kérés elutasításáról azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. Az Ügyfelet arról is előre tájékoztatni kell, ha a határidőt esetleg meghosszabbítani tervezzük.
 
Hogyan lépjen velünk kapcsolatba?

Az adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtása érdekében az Ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie velünk, igazolnia kell személyazonosságát, és meg kell adnia a szóban forgó információkat.
Az Ügyfél kapcsolatba léphet az Adatvédelmi Tisztviselővel a következő e-mail címen: szabo.kornel@jogazdaprogram.hu. Az Adatkezelőt közvetlenül a következő e-mail címen is elérheti: info@agrokemiaikft.eu.

 
Ügyfél az adatok törlését/zárolását vagy helyesbítését is a fenti elérhetőségeken kérheti, illetve ugyanitt van lehetősége az adatok kezelése ellen kifogást emelni, valamint az adatkezelésről tájékoztatást kérni, továbbá tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy tájékoztatási, illetve törlési, zárolási, helyesbítési kérelmüket ezen igények beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 10 munkanapon belül ingyenesen, írásban teljesítjük.

 
IV. Cookie-k használata – COOKIE FÁJLOK

lásd. részletesen IDE kattintva:
 

V. Linkek más weboldalakhoz

A Weboldalunkon más szervezetek honlapjaira mutató linkek találhatók. A hivatkozások a Felhasználó kényelmét szolgálják, de a harmadik felek weboldalain alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokat nem vizsgáljuk, nem ellenőrizzük és nem követjük nyomon. Irányelveink nem kapcsolódnak harmadik felek által fenntartott weboldalakhoz. Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által fenntartott weboldalak vagy az ilyen személyekkel végzett ügyletekért. Arra bíztatjuk a Felhasználókat, hogy olvassák el a partner weboldalakon közzétett adatvédelmi nyilatkozatok tartalmát, különösen, ha a Felhasználó személyes adatait gyűjtik.
 

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Az az Ügyfél, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
 
A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.
Az Ügyfél jogai megsértése esetén az Ügyfél az Adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulhat.
 
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
 

VII. Záró rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot ezen Rendelkezések módosításához. A módosításokat az új irányelv Weboldalon történő közzétételével hatjuk végre. A módosítások a végrehajtás időpontjában hatályossá válnak. A Felhasználókat arra ösztönözzük, hogy rendszeresen ismerkedjenek meg e Szabályzat szövegével, hogy annak módosításait nyomon követhessék.
Ennek a Weboldalnak használata a jelen Szabályzat elfogadását jelenti. Ha a Felhasználó nem fogadja el, az Adatkezelő nem teszi lehetővé a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és a szolgáltatások  használatát azonnal le kell állítani.
A jelen Szabályzattal kapcsolatos esetleges viták, ha nem rendeződnek békés úton, az illetékes bíróság hatáskörébe tartoznak.
 

VIII. Mellékletek:
 
 

 
Online Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat
 

Az alábbi Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat kitöltésével hozzájárulok, hogy az adataimat a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. hírlevél-rendszerében és adatgyűjtő- és kezelő adatbázisaiban elhelyezze, és abból a célból kezelje, hogy számomra ajánlatokat, híreket és a termelést támogató, növénytermesztéssel kapcsolatos információkat küldjön. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom visszavonásig érvényes, azaz bármikor jogom és lehetőségem van leiratkozni az elektronikus hirdetéseket tartalmazó üzeneteinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével és elküldésével továbbá hozzájárulok ahhoz is, hogy a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. (cím: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 36. Adószám: 11945541-2-20) a személyes adataimat megőrizze, a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. rendezvények szervezése, azok lebonyolítása és szolgáltatások nyújtásának céljából kezelje.

Az alábbi cellák kipipálásával elfogadom a Dr. Szabó Agrokémiai Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát illetve kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltakat.